پلن استاندارد

390 تومان / سالیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 30 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن پرمیوم

590 تومان / سالیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 60 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار
پلن طلایی

990 تومان / سالیانه

 • وب سایت های نامحدود
 • پشتیبانی و به روز رسانی رایگان 90 روزه
 • توسعه اپلیکیشن موبایل
 • توسعه نرم افزار