گوگل بزودی همانند سایت بینگ مایکروسافت یک ویجت به زیر صفحه اصلی اضافه میکند.

این ویجت توسط کاربر میتواند مخفی شود.

سالیان سال است که ساده بودن صفحه گوگل در زبان همگان بود ولی ظاهرا دنیا بسیار تغییر کرده است و گوگل نیز متحول شد.