اگر جایی در مورد CRM شنیده اید همه آنرا به عنوان یک نرم افزار یاد میکنند.

اما مایکروسافت کار را به جایی رسانده است که بتوانید آنرا به عنوان یک دستیار داشته باشید.

اما برای راه اندازی دستیار باید حتما IFD داشته باشید.

همچنین مایکروسافت CRM بدون میل سرور Exchange صای آنچنانی ندارد.

شما باید بعد از راه اندازی IFD حتما اتصال به نرم افزارهایی همانند Exchange را در نظر بگیرید.

شاید هم بخواهید هنگام کاوش در اینترنت همانند تصویر بالا مایکروسافت CRM را به عنوان یک دستیار داشته باشید.

به هر حال انتخاب با شماست ، میتوانید از دریایی از امکانات بهره ببرید. اگر مایکروسافت CRM داشته باشید.

تیم لوناتک جهت راه اندازی IFD میتوانند به شما کمک کنند.