به گزارش گارتنر در نمودار جادویی سالانه مایکروسافت رهبر نرم افزار تجزیه تحلیل و هوش تجاری در سال 2022 شد. این سمت برای مایکروسافت تازگی ندارد و حدود چهارسال است این لقب را به دنبال می کشد. ولی موردی که آنرا جالب میکند فاصله ای است که با نفر دوم و دیگر رقبا دارد می گیرد.