برای توسعه و پیشرفت شرکت یا تیم عجله نکنید کارها را ضربتی نکنید. اجازه بدهید تیم خود را پیدا کند مسیر توسعه باید با افرادی که هم نظر هستند پیش برود. اجازه ندهید برخی از ضرب العجل ها تیم را از هم بپاشد. اگر هدف مشخص باشد باید اجازه بدهید هم تیمی ها در یک راستا قرار بگیرند. باید هم تیمی ها این درک و داشته باشند که کار آنها برای رسیدن به هدف مهم است و بدون تلاش بدست نمی آید. راه دور زدنی و سریعتری برای رسیدن زودتر به موفقیت وجود ندارد. تنها راه تلاش است. اگر کار فردی هست به تنهایی باید تلاش کنید اگر شرکتی هست باید همه اعضا تلاش کنند. اگر نرم افزار CRM را در سازمان میگذارید اجازه بدهید خودش جای خود را پیدا کند. CRM را بصورت پروژه نمیشود اجرا کرد. تنها را ساختن آن است.