اگر از ابزارهایی همانند ترلو یا ماندی برای کنترل پروژه استفاده میکنید، پیشنهاد میکنیم که میزیتو را هم ببینید.