برخی از نمونه کارها

با دیدن نمونه کار در CRM میتوان فهمید تا چه حد با نرم افزار مایکروسافت CRM میشود پیش رفت. ما سعی کرده ایم نمونه هایی را در اینجا برای شما قرار بدهیم که شما را شگفت زده کند.